Przejdź do głównej zawartości

Kto i za co odpowiada w mrągowskiej „kulturze”?

Redakcja Zapisków Mazurskich, zwróciła się do dyrektora Lecha Gołębickiego z pytaniami dotyczącymi realizowanych zadań w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie oraz przedstawienia ich skali. Interesowało nas także, którzy pracownicy, za co, odpowiadają. 
Skoro w mrągowskim amfiteatrze, doszło 16 września 2017 roku do zapalenia się frytkownicy, czujki nie były włączone, a stanowisko elektryka niedostosowane oraz budynek CKiT „kruszy” się po remoncie, to chcieliśmy wiedzieć, kto za to bezpośrednio odpowiada? 

Kto i za co odpowiada w mrągowskiej „kulturze”?

Okazuje się, że za kwestie administracyjno-techniczne odpowiada Lubomir Melnicki, który mógł wiedzieć i „przymykać oko” na kwestie wyłączonych czujek oraz doprowadzić do „przyjęcia” wykonywanych prac remontu w CKiT oraz nie prowadzić do wykonania zalecenia jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie z dnia 30 maja 2017 roku. Obowiązkiem każdego urzędnika, który zauważył przekroczenie jest zgłoszenie tego faktu. Skoro nie było zgłoszeń, to nie było uchybień? Jednak czujki zostały wyłączone, a stanowisko elektryka nie było i nie jest dostosowane. Do tego, dochodzi coroczna suma na remonty Amfiteatru. Nikt z radnych nie zadaje pytań, poza Marianem Mikszą, bo po co? Lepiej otrzymać intratną posadę i zrealizować marzenie o pracy, a reszta, sama się jakoś ułoży. Taką rzeczywistość, funduje mieszkańcom Otolia Anna Siemieniec. 
Wiemy już, że za stan mrągowskich imprez, odpowiada Marta Szymborska. Za stan mrągowskiego sportu, Bartłomiej Koziatek. Promocją i turystyką aktywną, zajmuje się Robert Wróbel. Za działalność biblioteczną, odpowiada Barbara Szymańska. Osoby, mniej lub bardziej znane, w środowisku lokalnym, piastują kierownicze stanowiska w CKiT, mając pełny wpływ na to, co dzieje się w Mrągowie. 
Otrzymaliśmy regulaminowy wykaz, ale już wiemy, na co jest w dużej części przeznaczany budżet CKiT. Warto się z tym zapoznać, gdy będziemy chcieli skorzystać z oferty Centrum lub pomocy w naszej działalności. Od tego są – jak sami deklarują. Niewątpliwie, kultura to poważna sprawa. 

Oryginalne odpowiedzi dyrektora CKiT w Mrągowie: 

Zadania statutowe 
Zgodnie i zapisami statutu CKiT (par. 5 pkt. 2), realizujemy zadania:
1-3. Rozpoznajemy, rozbudzamy i zaspokajamy potrzeby oraz zainteresowania kulturalne mieszkańców; edukujemy i wychowujemy przez sztukę; gromadzimy i dokumentujemy, tworzymy, upowszechniamy i chronimy kulturę - poprzez: organizowanie kół zainteresowań, warsztatów tematycznych z różnych dziedzin, projektów kulturalnych, spotkań, imprez, wydarzeń o bardzo różnorodnej tematyce; 
prezentację wytworów kultury z wszystkich dziedzin (muzyka, plastyka, film, teatr, taniec, etc.); dokumentujemy działalność, w przypadku wystaw, spektakli-tworzymy programy, katalogi; prezentujemy tradycyjne formy kultury, twórcom ludowym stwarzamy możliwość prezentacji, a uczestnikom możliwość ich poznania. 
4. Tworzymy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką. 
- W tej chwili działa w CKiT: Teatr Światła (2 grupy), Mrągowska Scena Tańca Współczesnego (4 grupy), Breaking Mrągowo (2 grupy), pracownia plastyczna, malarstwa i witrażu ( 3 grupy). Chór Kamerton, Orkiestra Dęta Mrongovia, Studio Wokalne Sukces (dzieci i młodzież), pracownia muzyczna, a także na pro zdrowotnym charakterze (aerobik, profilaktyka bólów kręgosłupa, pilates). 
Z zajęć regularnie korzysta ponad 200 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych), które mają możliwość rozwoju swoich umiejętności, prezentacji, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Ponadto realizujemy przeglądy i konkursy o zasięgu od miejskiego po ogólnopolski (teatralny, piosenki, plastyczne, ekologiczne, recytatorskie, etc.) oraz wystawy, dając  możliwość prezentacji i rozwoju ich uczestnikom. 
Współpracujemy i udzielamy przestrzeni do funkcjonowania i rozwoju Mrągowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Dzieci Wojny, Polskie Stowarzyszenie Niewidomych, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wiele innych. Współpracujemy z placówkami oświatowymi, kulturalno-społecznymi i innymi, wspólnie realizując działania kulturalne. 
5. Tworzymy warunki do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego - realizujemy Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego oraz zapraszamy zespoły folklorystyczne do udziału w nim oraz innych imprezach, regularnie prowadzimy zajęcia rękodzielnicze, tworzymy i realizujemy projekty np. „Kłobukowym szlakiem”, realizujemy imprezę o regionalnym charakterze „Kłobuki Fest”, współpracujemy przy realizacji Projektu Arboretum, mocno zakorzenionego w tradycji regionu.
6. Upowszechniamy kulturę filmową poprzez regularną prezentację wszystkich gatunków filmów, w tym filmów nagradzanych na festiwalach filmowych, realizujemy seanse z kinem ambitnym, festiwale filmowe, np. Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, Festiwal Grand Off. Najlepsze Niezależne Filmy Świata. CKiT należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Sieci Polskich Kin Cyfrowych.
Statutowy zakres zadań realizujemy w miarę posiadanych środków i możliwości- Zdobywamy dodatkowe finansowanie na realizację imprez i projektów oraz pozyskujemy partnerów. 

Kto i za co odpowiada w mrągowskiej „kulturze”?


Biblioteka Miejska:
7. - gromadzi, opracowuje, przechowuje materiały biblioteczne (książki, prasę, doku społecznego, zbiory multimedialne)
- tworzy bazy komputerowe gromadzonych materiałów 
8. - obsługuje Użytkowników /Czytelników 
- udostępnia gromadzone zbiory
- pełni nadzór merytoryczny i instruktaż w bibliotekach Powiatu Mrągowskiego
- działalność informacyjną realizuje poprzez:
a) bezpośrednia, informacje dla Użytkowników
b) współpracę ze Stowarzyszeniami, uczelniami i bibliotekami na terenie całego kraju i.in.
c)informacje elektroniczna zamieszczane: 
- strona WWW biblioteki; w.bibliotece.pl; media społecznościowe i lokalne 
9. prowadzi działalność: 
-bibliograficzną:
a) sporządzanie bibliografii regionalnej na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
b) współpraca z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Cyfrową
c) tworzenie własnych baz: kartoteka zagadnieniowa, katalog księgozbioru i zbiorów specjalnych
- wydawniczą: własne wydawnictwa (literackie]
- edukacyjną / cykliczne lub jednorazowe zajęcia strona WWW zakładka OFERTA
a) edukacyjne zajęcia tematyczne dla dzieci /ekologia, bezpieczeństwo w sieci i in.
b) warsztaty dla dzieci i młodzieży (fotograficzne, literackie, plastyczne, rękodzielnicze połączone ze świątecznym tradycjami i in.)
c) Akademia Seniora -organizowanie kursów komputerowych
d) obchody Światowe Dni Bajki i in.
-  czytelniczo-literacka (popularyzacja czytelnictwa) poprzez:
a) spotkania autorskie, promocje książek
b) ogólnopolskie akcje głośnego czytania np.; Cała Polska Czyta Dzieciom; Dzień Głośnego Czytania; Jak nie czytam jak czytam i in.
c)  Narodowe Czytanie
d) Dyskusyjne Kluby Książki /dorośli i młodzież
e) spotkania poetyckie /Loża Poetycka 
f) godzinki literackie dla najmłodszych
- Teatr przy Stoliku, Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek i in.

Kto i za co odpowiada w mrągowskiej „kulturze”?


Zadania Marty Szymborskiej 
Zadania i czynności wykonywane przez Panią Martę Szymborską kierownika działu OIK: odpowiada za całokształt działalności kulturalnej CKiT, kieruje, kontroluje i ocenia prace podległych mu pracowników, aktywnie współpracuje ze wszystkimi pracownikami CKiT, ustala czas pracy podległym pracownikom oraz odpowiada za jego rozliczenie, ustala zakresy czynności podległych mu pracowników, nadzoruje instruktorów prowadzących stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, czuwa nad jakością tych zajęć pod względem merytorycznym, prowadzi zajęcia taneczne, przedkłada propozycje planu pracy CKiT oraz nowych projektów kulturalnych, realizuje zatwierdzony plan pracy CKiT na bieżąco przekazuje przełożonemu wszystkie uwagi mogące mieć wpływ na proces organizacji i przebiegu zadań, opracowuje i prowadzi dokumentację imprezy, za którą ponosi odpowiedzialność, nadzoruje wykonanie umów dotyczących organizacji imprez, nawiązuje i podtrzymuje kontakty z innymi ośrodkami kultury, twórcami i animatorami życia kulturalnego, szkołami, odpowiada za przekazywanie informacji do mediów, aktualizacje i rozbudowę strony internetowej, przygotowuje i nadzoruje prace nad wnioskami o środki zewnętrzne, w szczególności do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współdziała z pracownikami CKiT w zabiegach o pozyskanie sponsorów ujawniając na bieżąco wszystkie informacje mające wpływ na pozyskanie firm, osób wspierających działalność CKiT, zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.

Kto i za co odpowiada w mrągowskiej „kulturze”?

Kto i za co odpowiada w mrągowskiej „kulturze”?


Zadania Lubomira Melnickiego 
Zadania i czynności wykonywane przez Pana Lubomira Melnickiego kierownika działu ADM: kieruje i nadzoruje prace działu ADM, administruje budynkiem CKiT, amfiteatrem i innymi obiektami będącymi własnością CKiT, ustala czas pracy podległych mu pracowników i prowadzi rozliczenie czasu pracy, ustala zakresy czynności podległych mu pracowników, odpowiada za stan sanitarny budynku CKiT, amfiteatru i innych budynków będących własnością lub w dzierżawie CKiT, czuwa nad stanem technicznym urządzeń znajdujących się w CKiT i odpowiada za sprawne działanie urządzeń ppoż, odpowiada za powierzony majątek, prowadzi podręczny magazynek CKiT - ewidencja materiałów zakupionych, dokonuje zakupów w zakresie technicznego zabezpieczenia CKiT m.in.: biurowych materiałów eksploatacji, środków czystości, herbaty, odzieży ochronnej i roboczej, przydziela pracownikom wg obowiązujących przepisów, prowadzi księgi inwentarzowe, prowadzi ewidencje majątku CKiT, za którą są odpowiedzialni poszczególni pracownicy, dokonuje inwentaryzacji sprzętów w poszczególnych pomieszczeniach, przeprowadza okresową kontrolę 'pomieszczeń i wyrywkowo sprawdza stan posiadania wg dokumentów i ksiąg inwentarzowych, gromadzi dokumentację pracy swojego działu, zabezpiecza techniczną stronę zajęć i imprez organizowanych przez CKiT, prowadzi wszelkie sprawy dotyczące remontów obiektów CKiT, organizuje i nadzoruje działalność plaż, organizuje i realizuje transport CKiT, zabiega o sponsorów, nadzoruje wykonanie wszystkich umów dotyczących pracy działu ADM, przygotowuje pisma dotyczące uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie dużych imprez plenerowych i dba o uzyskanie tych pozwoleń w odpowiednim terminie, organizuje i przeprowadza przetargi, odpowiada za sprawy bhp i ppoż, szkolenia stanowiskowe pracowników, oznakowania powierzchni itp., zastępuje kierownika działu OIK podczas jego nieobecności związanej z urlopem, chorobą, kursami.

Kto i za co odpowiada w mrągowskiej „kulturze”?


Zadania Roberta Wróbla 
Zadania i czynności wykonywane przez Pana Roberta Wróbla kierownika działu MCIT: kieruje, kontroluje i ocenia pracę podległych mu pracowników, ustala czas pracy podległych mu pracowników i prowadzi rozliczenie czasu pracy, ustala zakresy czynności podległych mu pracowników, aktywnie współpracuje ze wszystkimi pracownikami CKiT, opracowuje programy działalności MCIT, realizuje zatwierdzony plan pracy MCIT na bieżąco przekazując przełożonemu wszystkie uwagi mogące mieć wpływ na proces organizacji i przebieg zadań, opracowuje i prowadzi dokumentację MCIT, odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie informacji z terenu powiatu w zakresie: a) bazy noclegowej, b) bazy gastronomicznej, c) bazy kulturalno-rozrywkowej, d) bazy sportowej, e) atrakcji przyrodniczych, f) atrakcji historycznych, g) imprez kulturalno-rozrywkowych, odpowiada za dystrybucję informacji i ich udostępniania na terenie kraju i za granicą, przekazuje informacje do administratora regionalnego (Wojewódzkie Centrum Informacji i Turystycznej, inne jednostki) zgodnie z określonymi standardami, odpowiada za przekazywanie informacji do zamieszczania na regionalnej, powiatowej i gminnych witrynach internetowych, aktywnie współpracuje za Starostwem Powiatowym w Mrągowie, Urzędem Miejskim w Mrągowie, z Lokalną Organizacja Turystyczną „Ziemia Mrągowska", Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie kreowania lokalnych produktów turystycznych i ich promocji (min.: udziału w targach, konkursach, festynach), nadzoruje opracowanie, wydawanie i kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych, monitoruje informacje z zakresu funduszy unijnych oraz pozyskuje środki finansowe na realizację opracowanych projektów z dziedziny turystyki, współpracuje z organizatorami wypoczynku i innymi zainteresowanymi podmiotami, wykonuje inne zadania w zakresie promocji i informacji turystycznej wynikające z bieżących potrzeb, odpowiada za przygotowanie rocznych sprawozdań merytoryczno-finansowych z funkcjonowania MCIT, nadzoruje wykonanie umów dotyczących funkcjonowania MCIT, odpowiada za prowadzenie rejestru wydatków, odpowiada za przekazywanie akt do archiwum, zabiega o sponsorów.

Kto i za co odpowiada w mrągowskiej „kulturze”?


Zadania Barbary Szymańskiej 
Zadania i czynności wykonywane przez Panią Barbarę Szymańską kierownika działu BM: odpowiada za całokształt działalności BM, kieruje, kontroluje i ocenia pracę podległych mu pracowników, aktywnie współpracuje ze wszystkimi pracownikami CKiT, ustala czas pracy podległym pracownikom oraz odpowiada za jego rozliczenie, ustala zakresy czynności podległych mu pracowników, przedkłada propozycje planu pracy BM oraz nowych projektów, realizuje zatwierdzony plan pracy BM, na bieżąco przekazuje przełożonemu wszystkie uwagi mogące mieć wpływ na proces organizacji i przebiegu zadań, opracowuje i udostępnia księgozbiór w oparciu o program biblioteczny SOWA, prowadzi księgi inwentarzowe, prowadzi akcesję napływającej prasy, prowadzi rejestr ubytków, współpracuje przy selekcji i scontrach zbiorów, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru, udziela informacji dotyczących księgozbioru i usług bibliotecznych, udziela Informacji dotyczących zagadnień zgłaszanych przez czytelników, sporządza bibliografię, sporządza i odpowiada za zakup i rozliczenie nowości wydawniczych, audiobooków i prenumeratę prasy w BM, sporządza na bieżąco sprawozdania z działalności biblioteki, za które ponosi odpowiedzialność, nadzoruje wykonanie umów dotyczących działu BM, nawiązuje i podtrzymuje kontakty z innymi bibliotekami, twórcami i animatorami życia kulturalnego, szkołami, współpracuje przy organizacji spotkań, prelekcji, konkursów, itp., odpowiada za przekazywanie informacji do mediów, przygotowuje i nadzoruje prace nad wnioskami o środki zewnętrzne, w szczególności do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, współdziała z pracownikami CKiT w zabiegach o pozyskanie sponsorów ujawniając na bieżąco wszystkie informacje mające wpływ na pozyskanie firm, osób wspierających działalność CKiT, prowadzi rejestr wydatków, odpowiada za przekazywanie akt do archiwum.

Kto i za co odpowiada w mrągowskiej „kulturze”?


Zadania Bartłomieja Koziatka 
Zadania i czynności wykonywane przez Pana Bartłomieja Koziatka koordynatora ds. sportu: kieruje, kontroluje i ocenia pracę podległych mu pracowników, ustala czas pracy podległych mu pracowników i prowadzi rozliczenie czasu pracy, ustala zakresy czynności podległych mu pracowników, prowadzi rejestr wydatków, odpowiada za przekazywanie akt do archiwum, aktywnie współpracuje ze wszystkimi pracownikami CKiT, koordynuje działania dotyczące sportu w Mieście poprzez: wdrażanie Strategii rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla miasta Mrągowo, monitorowanie, ewaluacja i wnioskowanie o aktualizację  Strategii, przygotowanie rocznych planów działań i koordynowanie ich wdrażania,   wnioskowanie  w  zakresie  poprawy  warunków  organizacyjno  -  prawnych sprzyjających rozwojowi sportu i    rekreacji na terenie Miasta, w tym w szczególności: opracowanie   we   współpracy   z   Urzędem   Miejskim,   systemu   zarządzania   sportem, prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów sportowych oraz koordynacja   i nadzór nad ich wykorzystaniem, wnioskowanie w zakresie modernizacji, remontów i budowy obiektów sportowych, efektywne wykorzystanie środków  finansowych przeznaczonych  na realizację   zadań   w   zakresie   kultury   fizycznej,   składanie   wniosków   o   zapewnienie niezbędnych warunków ekonomicznych sprzyjających rozwojowi sportu, rekreacji, w tym w   szczególności:   przygotowywanie   propozycji   do   projektu   budżetu   Miasta  w   części dotyczącej  kultury fizycznej, pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań sportowych, inicjowanie, realizacja i koordynacja działań w obszarze kultury    fizycznej poprzez:    opracowywanie    i    aktualizację    rocznego    kalendarza    imprez    sportowych i rekreacyjnych, wsparcie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, pozyskiwanie zewnętrznych organizatorów imprez i wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, opracowanie, prowadzenie i aktualizacja strony internetowej dotyczącej sportu i rekreacji, promocję Miasta przez sport i rekreację, współpracę z organizacjami i instytucjami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej w Mieście, udział w pracach   Rady Sportu, działającej przy Burmistrzu,   tym:   reprezentowanie   stanowiska   Burmistrza   Miasta   wobec   członków Rady Sportu, zapewnienie obsługi administracyjno - biurowej dla Rady Sportu.

Kto i za co odpowiada w mrągowskiej „kulturze”?/red./

________________________

Zdjęcia wykonane przez Redakcję Zapisków Mazurskich. Stanowią ilustrację do tekstu. Zdjęcia nie mają niczego sugerować ani stanowić żadnej oceny przedstawionych faktów. Ilustrują stan w CKiT w Mrągowie oraz obiektach zarządzanych. 

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Decyzja o wyborze i zatrudnieniu należała wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako pracodawcy

W ramach działania „Donos obywatelski” otrzymaliśmy informację, że w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa została zatrudniona radna miejska, Ewa Szałachowska. Chcąc sprawdzić informację, dnia 21 września 2017 r. zwróciliśmy się do Otolii Anny Siemieniec z pytaniami prasowymi. Pytaliśmy także, ilu radnych znalazło już zatrudnienie w jednostkach podległych, kierowanych przez burmistrza miasta Mrągowa. Odpowiedź nadeszła 26 września 2017 roku i skierowano nas do lektury Biuletynu Informacji Publicznej, który znajduje się na stronie Urzędu oraz z którego jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź, jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą – tłumaczyła burmistrz. Urząd Miejski w Mrągowie nie prowadzi listy radnych pracujących w jednostkach podległych. MOPS tłumaczył się praktyką, wskazując inne przykłady naborów, na które nie wpłynęła żadna oferta, bo ludzie nie chcieli pracować. Tym razem, gdy MOPS szukał pracownika na instruktora, ni…

Pytania o kasę rządzących

Pytania o pieniądze stanowią najcięższy aspekt pracy dziennikarskiej. Jakkolwiek nie będzie, czy słońce czy deszcz, pieniądze wywołują największe emocje. I to w każdym, bez wyjątku. Zapiski Mazurskie zwróciły się do burmistrza miasta Mrągowa, z zapytaniem dotyczącym radnych miasta, prosząc o wskazanie, którzy z nich pracują w jednostkach podległych burmistrzowi. Sugerowaliśmy się tym, że mieszkańcy miasta, mają prawo wiedzieć, jeśli idzie o osoby reprezentujące, czy występują w Mrągowie tzw. „stosunki zależności”. Odpowiedź uzyskaliśmy. Wskazano mam stronę internetową, na której znajdują się oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mrągowie, z których jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą. 
Burmistrz nie prowadzi ewidencji  Stwierdzono, że Urząd Miejski w Mrągowie, nie prowadzi ewidencji listy radnych pracujących w jednostkach podległych. Czyżby burmistrz nie wiedziała, komu i jak miasto płaci z poda…

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo

Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie Komendant KPP w Mrągowie Burmistrz Miasta Mrągowo Rada Miasta Mrągowo

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo
Zwracam się do Prezesa Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy w Mrągowie odmówił prawa do podejmowania działań w obronie matki „ uzasadniając, że przemoc wobec matki nie narusza praw córki.” Sąd Rejonowy w Mrągowie odrzuca wnioski dowodowe bez zapoznania się z wniesionymi dowodami. Jaka jest podstawa prawna do stwierdzenia, że dowód bez oględzin zawartości płyty CD nie ma znaczenia dla sprawy. Uprzejmie zwracam uwagę, iż w SR nie można rejestrować posiedzeń sądu, co utrudnia zwykłym obywatelom nie prawnikom komunikację i zrozumienie wygłaszanych treści przez Sędziego SR. Pragnę zaznaczyć, że mam utrudniony dostęp do akt spraw, które dotyczą obrony ofiary przemocy przed przemocą. 
Zwracam się do Komendanta KPP w Mrągowie: Pokrzywdzona zaskarża publicznie praktyki lekceważenia składanych zawiadomie…

Mrągowo: Idzie po kasę

Redakcja Zapiski Mazurskie miała okazję porozmawiać z człowiekiem, który będzie kandydatem na burmistrza Miasta Mrągowa w roku 2018. Ustaliliśmy, że nie podamy personaliów z uwagi na to, że pracuje on w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa, Otolii Annie Siemieniec, a nie chcielibyśmy przed czasem powodować nietypowych sytuacji.
Osoba ta, zgodziła się na udzielenie nam wywiadu. Energiczny człowiek przywitał nas. Nazwaliśmy go Jan Kowalski. Wszelkie wyrażone zdania wiążą się z prawem do krytyki oraz znajdują w granicach dopuszczonych prawem, przysługującym tak mediom jak i osobom wypowiadającym własne zdanie.
Redakcja zastrzega, że nie ujawni danych osoby, bez nakazu Sądu. Informacje zostały zmodyfikowane, aby identyfikacja osoby była niemożliwa. Poza tym nie chcemy nikogo promować. 

Redakcja Zapiski Mazurskie (ZM):Witam Pana i dziękuje, że wyraził Pan zgodę na rozmowę Jan Kowalski (JK): Dzień dobry Panu. ZM:Czy prawdą jest, że Pan wystartuje? JK: Zdecydowałem tak. Wid…

Radny Miksza rezygnuje z przynależności do klubu Siemieniec

DO   ZARZĄDU  MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ   W  MRĄGOWIE  W SKŁADZIE:

1.PANI  OTOLIA  SIEMIENIEC   PRZEWODNICZĄCA  ZARZĄDU 2.PAN  TADEUSZ  ORZOŁ  ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO 3. PANI  BEATA  FURMANEK  SEKRETARZ  ZARZĄDU 4.PAN  TOMASZ  WITKOWICZ  CZŁONEK  ZARZĄDU 5. PAN  HENRYK  NIKONOR  CZŁONEK  ZARZĄDU

UPRZEJMIE  INFORMUJĘ, IŻ  SKŁADAM  REZYGNACJĘ  Z   PRZYNALEŻNOŚCI   DO MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ.
POWODY  SĄ  NASTĘPUJĄCE:
NIE  MOGĘ  SIĘ ZGODZIĆ I NIE ZGADZAM SIĘ  Z TYM,  ŻE  PANI  BURMISTRZ  MRĄGOWA  W  BUDŻECIE  NA 2018  ROK  I NA 2019  ROK WPROWADZIŁA  DO INWESTYCJI  PRZEBUDOWA  I ROZBUDOWA  AMFITEATRU  W  MRĄGOWIE  PRZY  UL.  JASZCZURCZA  GÓRA  WARTOŚCI  2 982 410   ZŁ.  W CAŁOŚCI  PODTRZYMUJĘ  TO  CO  W TEJ  SPRAWIE  POWIEDZIAŁEM  NA POSIEDZENIU  POŁĄCZONYCH  KOMISJI RADY  MIEJSKIEJ  W MRĄGOWIE  PRZED  SESJĄ RADY  MIEJSKIEJ  W DNIU  20 GRUDNIA  2017 R, JAK I NA SESJI RADY  MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE  W  DNIU  21 GRUDNIA 2017 R .  PISEMNE  OŚWIADCZENIA W TEJ  SPRAWIE  SĄ  DOŁ…

Mrągowo: pozarządowcy zawnioskowali o nagrodę Niezapominajki

Pozarządowcy ze Stowarzyszenia SEEiK, działającego w Mrągowie od 2006 roku, zawnioskowali do burmistrza miasta Otolii Anny Siemieniec o nagrodę Niezapominajki dla Dominika Damiana Tarnowskiego, pełniącego w Mrągowie funkcję radnego powiatu mrągowskiego, radnego miasta Mrągowa, starosty powiatu mrągowskiego oraz dyrektora biura poselskiego. Obecnie Dominik Damian Tarnowski pełni społeczną funkcję radnego powiatu mrągowskiego i jest jednym z najaktywniejszych radnych, spotykającym się z mieszkańcami. Dyżuruje w budynku starostwa powiatowego w Mrągowie. 


Wnioskowali obiektywie  Ze wszystkich instytucji oraz mediów działających w powiecie mrągowskim, Stowarzyszenie SEEiK oraz prowadzone przez nie, Zapiski Mazurskie były najbardziej krytyczne do działań Dominika Damiana Tarnowskiego, co oznacza że wnioskodawca był maksymalnie obiektywny, składając wiosek.  Sytuację można przyrównać do tego, jakby prezes Jarosław Kaczyński zawnioskował o nagrodę dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Do…

Stanisław Bułajewski – porady prawne za darmo?

Radny wojewódzki, Stanisław Bułajewski bogaty nie jest, ale też nie zalicza się do biednych mieszkańców miasta Mrągowa. Nie jest rodowitym mrągowianinem, ale osobą napływową z terenów powiatu piskiego. Pochodzący z Pisza doktor prawa, konstytucjonalista i samorządowiec jest jednym ze specjalistów, znających się na zagadnieniach samorządowych. Prywatnie przyjaźni się z Józefem Maciejewskim i wywodzi się z grupy, którą kieruje wójt Jerzy Krasiński. Bułajewski przez niektórych widziany byłby na stanowisku burmistrza miasta Mrągowa. Ludzie obdarzają Bułajewskiego zaufaniem, gdyż udziela on bezpłatnych porad prawnych i deklaruje otwarcie, że może zająć się sprawą każdego. Podaje swoje dane kontaktowe i zachęca mieszkańców do współpracy. My bezskutecznie pisaliśmy nasze pytania: z nami chyba nie rozmawia. Bułajewski z PSL startował do Sejmiku, do którego się dostał i został wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. Prywatnie mąż Marty Bułajewskiej, oj…

Mrągowo bez przemocy

Mrągowo bez Przemocy, to miejsce w sieci społecznościowej, w którym spotykają się osoby doświadczające przemocy, zarówno domowej jak i instytucjonalnej. Przemoc to przemoc. Nie pozostawia złudzeń, co do jej straszliwych skutków. Kilka uwag w tym zakresie napisał nam Dominik, człowiek młody i otwarty na ludzi, który niestety z przemocą się zetknął.  Przykre jest to, że młodzi ludzie uczą się o obowiązującym systemie z praktyki życiowej. Co na to unijne regulacje? Zapewne stanowią piękny koloryt niepasujący do naszego wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo -> interwencja policji -> wyrok sądowy -> kara dla przestępcy Wydaje nam się, że tak w uproszczeniu działa procedura wymiaru sprawiedliwości. Niestety często tak nie jest. Aby obywatel liczył na taki przebieg sprawy, musi być połączony interesem z lokalnymi instytucjami: policją i/albo sądem, albo z samym przestępcą. Brzmi paradoksalnie? Ale tak to działa naprawdę. Ofiara zostaje pobita przez przestępcę, policja mówi, żeby z tym …

Siemieniec nie wybuduje i nie utwardzi drogi – ale Tarnowski zrobi to na pewno

Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza w Mrągowie, którzy wnieśli pismo do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, prosząc o poprawę nawierzchni drogi dojazdowej  otrzymali wreszcie odpowiedź, w której jasno zaakcentowano – Siemieniec drogi nie wybuduje.   Moim zdaniem przeliczyła, że straci z 200 głosów i dlatego nie jest to dla niej priorytet – uważa Marcin Łupkowski – prezes SEEiK.

– Radni „czopkują”, zatem ona robi, co chce. – Niezdrowa sytuacja. – Ta kobieta liczy sztuki – w 2014 o mało, całkiem przypadkowo nie wygrał Waldemar Cybul – zobaczymy jak rozwinie się sprawa w 2018 – jedno jest pewne – Komisji Wyborczych należy pilnować i taki monit będziemy społecznie prowadzić, jako gazeta. – Jedyne, co pozostaje ludziom z Sienkiewicza, to pokazać babci (Otolia Anna Siemieniec ma wnuki), że może liczyć na większe veto i wspólnie głosować na kogoś innego. 


Siemieniec twierdzi, że pozostanie jak jest – przynajmniej na chwilę obecną. Odmiennego zdania jest lider mrągowskiej organizacji Niezależni – Samorząd…

Mrągowo: czasy przełomu i współczesne dylematy inwestycyjne

Mrągowo uchodziło niegdyś za miasto rozwojowe. Za dobrych czasów PRL-u mieszkańcy zadecydowali o budowie obiektu Centrum Kultury i Turystyki, a Rada Narodowa brała na ten cel kredyt. Następnie uruchomiono Piknik Country, który rozsławił Mrągowo. Na tej kanwie zapoczątkowano Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurską Noc Kabaretową. Z wiejskiego ośrodka kultury, CKiT przerodził się w prawdziwą kuźnię kadr, ale do czasu.  W GS-ie jedna Panna handlowała pończoszkami z NRD, a jeszcze inna kręciła się przy wojskowych, za co zyskała na znaczeniu jej pozycja społeczna. Pozostało tylko robić karierę. Takich karier uczyniono wiele, bo świat jest za mały, aby o tym nie pamiętać. Historia mrągowskiego PRL-u nie doczekała się solidnych opracowań, a warto bo byłoby o czym poczytać. Jeden obecny radny ponoć tak pił, że znajdowano go potem w kałuży, a to zapisywano w raportach. Ciekawe czemu Mrągowo nie doczekało się solidnej monografii dotyczącej epoki PRL-u?   


Zasłużeni na lewicy  Zasłużonych w zakresi…

Etykiety

Pokaż więcej

Popularne tematy

Decyzja o wyborze i zatrudnieniu należała wyłącznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jako pracodawcy

W ramach działania „Donos obywatelski” otrzymaliśmy informację, że w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa została zatrudniona radna miejska, Ewa Szałachowska. Chcąc sprawdzić informację, dnia 21 września 2017 r. zwróciliśmy się do Otolii Anny Siemieniec z pytaniami prasowymi. Pytaliśmy także, ilu radnych znalazło już zatrudnienie w jednostkach podległych, kierowanych przez burmistrza miasta Mrągowa. Odpowiedź nadeszła 26 września 2017 roku i skierowano nas do lektury Biuletynu Informacji Publicznej, który znajduje się na stronie Urzędu oraz z którego jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź, jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą – tłumaczyła burmistrz. Urząd Miejski w Mrągowie nie prowadzi listy radnych pracujących w jednostkach podległych. MOPS tłumaczył się praktyką, wskazując inne przykłady naborów, na które nie wpłynęła żadna oferta, bo ludzie nie chcieli pracować. Tym razem, gdy MOPS szukał pracownika na instruktora, ni…

Pytania o kasę rządzących

Pytania o pieniądze stanowią najcięższy aspekt pracy dziennikarskiej. Jakkolwiek nie będzie, czy słońce czy deszcz, pieniądze wywołują największe emocje. I to w każdym, bez wyjątku. Zapiski Mazurskie zwróciły się do burmistrza miasta Mrągowa, z zapytaniem dotyczącym radnych miasta, prosząc o wskazanie, którzy z nich pracują w jednostkach podległych burmistrzowi. Sugerowaliśmy się tym, że mieszkańcy miasta, mają prawo wiedzieć, jeśli idzie o osoby reprezentujące, czy występują w Mrągowie tzw. „stosunki zależności”. Odpowiedź uzyskaliśmy. Wskazano mam stronę internetową, na której znajdują się oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Mrągowie, z których jasno wynika, w jakich jednostkach, zakładach, firmach pracują radni bądź jaki zawód wykonują lub działalność prowadzą. 
Burmistrz nie prowadzi ewidencji  Stwierdzono, że Urząd Miejski w Mrągowie, nie prowadzi ewidencji listy radnych pracujących w jednostkach podległych. Czyżby burmistrz nie wiedziała, komu i jak miasto płaci z poda…

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo

Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie Komendant KPP w Mrągowie Burmistrz Miasta Mrągowo Rada Miasta Mrągowo

List społecznie otwarty do władz Mrągowa w sprawie prawa do pomocy dla ofiar przemocy w mieście Mrągowo
Zwracam się do Prezesa Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy w Mrągowie odmówił prawa do podejmowania działań w obronie matki „ uzasadniając, że przemoc wobec matki nie narusza praw córki.” Sąd Rejonowy w Mrągowie odrzuca wnioski dowodowe bez zapoznania się z wniesionymi dowodami. Jaka jest podstawa prawna do stwierdzenia, że dowód bez oględzin zawartości płyty CD nie ma znaczenia dla sprawy. Uprzejmie zwracam uwagę, iż w SR nie można rejestrować posiedzeń sądu, co utrudnia zwykłym obywatelom nie prawnikom komunikację i zrozumienie wygłaszanych treści przez Sędziego SR. Pragnę zaznaczyć, że mam utrudniony dostęp do akt spraw, które dotyczą obrony ofiary przemocy przed przemocą. 
Zwracam się do Komendanta KPP w Mrągowie: Pokrzywdzona zaskarża publicznie praktyki lekceważenia składanych zawiadomie…

Mrągowo: Idzie po kasę

Redakcja Zapiski Mazurskie miała okazję porozmawiać z człowiekiem, który będzie kandydatem na burmistrza Miasta Mrągowa w roku 2018. Ustaliliśmy, że nie podamy personaliów z uwagi na to, że pracuje on w jednej z jednostek podległych burmistrzowi miasta Mrągowa, Otolii Annie Siemieniec, a nie chcielibyśmy przed czasem powodować nietypowych sytuacji.
Osoba ta, zgodziła się na udzielenie nam wywiadu. Energiczny człowiek przywitał nas. Nazwaliśmy go Jan Kowalski. Wszelkie wyrażone zdania wiążą się z prawem do krytyki oraz znajdują w granicach dopuszczonych prawem, przysługującym tak mediom jak i osobom wypowiadającym własne zdanie.
Redakcja zastrzega, że nie ujawni danych osoby, bez nakazu Sądu. Informacje zostały zmodyfikowane, aby identyfikacja osoby była niemożliwa. Poza tym nie chcemy nikogo promować. 

Redakcja Zapiski Mazurskie (ZM):Witam Pana i dziękuje, że wyraził Pan zgodę na rozmowę Jan Kowalski (JK): Dzień dobry Panu. ZM:Czy prawdą jest, że Pan wystartuje? JK: Zdecydowałem tak. Wid…

Radny Miksza rezygnuje z przynależności do klubu Siemieniec

DO   ZARZĄDU  MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ   W  MRĄGOWIE  W SKŁADZIE:

1.PANI  OTOLIA  SIEMIENIEC   PRZEWODNICZĄCA  ZARZĄDU 2.PAN  TADEUSZ  ORZOŁ  ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO 3. PANI  BEATA  FURMANEK  SEKRETARZ  ZARZĄDU 4.PAN  TOMASZ  WITKOWICZ  CZŁONEK  ZARZĄDU 5. PAN  HENRYK  NIKONOR  CZŁONEK  ZARZĄDU

UPRZEJMIE  INFORMUJĘ, IŻ  SKŁADAM  REZYGNACJĘ  Z   PRZYNALEŻNOŚCI   DO MRĄGOWSKIEJ  WSPÓLNOTY   SAMORZĄDOWEJ.
POWODY  SĄ  NASTĘPUJĄCE:
NIE  MOGĘ  SIĘ ZGODZIĆ I NIE ZGADZAM SIĘ  Z TYM,  ŻE  PANI  BURMISTRZ  MRĄGOWA  W  BUDŻECIE  NA 2018  ROK  I NA 2019  ROK WPROWADZIŁA  DO INWESTYCJI  PRZEBUDOWA  I ROZBUDOWA  AMFITEATRU  W  MRĄGOWIE  PRZY  UL.  JASZCZURCZA  GÓRA  WARTOŚCI  2 982 410   ZŁ.  W CAŁOŚCI  PODTRZYMUJĘ  TO  CO  W TEJ  SPRAWIE  POWIEDZIAŁEM  NA POSIEDZENIU  POŁĄCZONYCH  KOMISJI RADY  MIEJSKIEJ  W MRĄGOWIE  PRZED  SESJĄ RADY  MIEJSKIEJ  W DNIU  20 GRUDNIA  2017 R, JAK I NA SESJI RADY  MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE  W  DNIU  21 GRUDNIA 2017 R .  PISEMNE  OŚWIADCZENIA W TEJ  SPRAWIE  SĄ  DOŁ…

Mrągowo: pozarządowcy zawnioskowali o nagrodę Niezapominajki

Pozarządowcy ze Stowarzyszenia SEEiK, działającego w Mrągowie od 2006 roku, zawnioskowali do burmistrza miasta Otolii Anny Siemieniec o nagrodę Niezapominajki dla Dominika Damiana Tarnowskiego, pełniącego w Mrągowie funkcję radnego powiatu mrągowskiego, radnego miasta Mrągowa, starosty powiatu mrągowskiego oraz dyrektora biura poselskiego. Obecnie Dominik Damian Tarnowski pełni społeczną funkcję radnego powiatu mrągowskiego i jest jednym z najaktywniejszych radnych, spotykającym się z mieszkańcami. Dyżuruje w budynku starostwa powiatowego w Mrągowie. 


Wnioskowali obiektywie  Ze wszystkich instytucji oraz mediów działających w powiecie mrągowskim, Stowarzyszenie SEEiK oraz prowadzone przez nie, Zapiski Mazurskie były najbardziej krytyczne do działań Dominika Damiana Tarnowskiego, co oznacza że wnioskodawca był maksymalnie obiektywny, składając wiosek.  Sytuację można przyrównać do tego, jakby prezes Jarosław Kaczyński zawnioskował o nagrodę dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Do…

Stanisław Bułajewski – porady prawne za darmo?

Radny wojewódzki, Stanisław Bułajewski bogaty nie jest, ale też nie zalicza się do biednych mieszkańców miasta Mrągowa. Nie jest rodowitym mrągowianinem, ale osobą napływową z terenów powiatu piskiego. Pochodzący z Pisza doktor prawa, konstytucjonalista i samorządowiec jest jednym ze specjalistów, znających się na zagadnieniach samorządowych. Prywatnie przyjaźni się z Józefem Maciejewskim i wywodzi się z grupy, którą kieruje wójt Jerzy Krasiński. Bułajewski przez niektórych widziany byłby na stanowisku burmistrza miasta Mrągowa. Ludzie obdarzają Bułajewskiego zaufaniem, gdyż udziela on bezpłatnych porad prawnych i deklaruje otwarcie, że może zająć się sprawą każdego. Podaje swoje dane kontaktowe i zachęca mieszkańców do współpracy. My bezskutecznie pisaliśmy nasze pytania: z nami chyba nie rozmawia. Bułajewski z PSL startował do Sejmiku, do którego się dostał i został wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. Prywatnie mąż Marty Bułajewskiej, oj…

Mrągowo bez przemocy

Mrągowo bez Przemocy, to miejsce w sieci społecznościowej, w którym spotykają się osoby doświadczające przemocy, zarówno domowej jak i instytucjonalnej. Przemoc to przemoc. Nie pozostawia złudzeń, co do jej straszliwych skutków. Kilka uwag w tym zakresie napisał nam Dominik, człowiek młody i otwarty na ludzi, który niestety z przemocą się zetknął.  Przykre jest to, że młodzi ludzie uczą się o obowiązującym systemie z praktyki życiowej. Co na to unijne regulacje? Zapewne stanowią piękny koloryt niepasujący do naszego wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwo -> interwencja policji -> wyrok sądowy -> kara dla przestępcy Wydaje nam się, że tak w uproszczeniu działa procedura wymiaru sprawiedliwości. Niestety często tak nie jest. Aby obywatel liczył na taki przebieg sprawy, musi być połączony interesem z lokalnymi instytucjami: policją i/albo sądem, albo z samym przestępcą. Brzmi paradoksalnie? Ale tak to działa naprawdę. Ofiara zostaje pobita przez przestępcę, policja mówi, żeby z tym …

Siemieniec nie wybuduje i nie utwardzi drogi – ale Tarnowski zrobi to na pewno

Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza w Mrągowie, którzy wnieśli pismo do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, prosząc o poprawę nawierzchni drogi dojazdowej  otrzymali wreszcie odpowiedź, w której jasno zaakcentowano – Siemieniec drogi nie wybuduje.   Moim zdaniem przeliczyła, że straci z 200 głosów i dlatego nie jest to dla niej priorytet – uważa Marcin Łupkowski – prezes SEEiK.

– Radni „czopkują”, zatem ona robi, co chce. – Niezdrowa sytuacja. – Ta kobieta liczy sztuki – w 2014 o mało, całkiem przypadkowo nie wygrał Waldemar Cybul – zobaczymy jak rozwinie się sprawa w 2018 – jedno jest pewne – Komisji Wyborczych należy pilnować i taki monit będziemy społecznie prowadzić, jako gazeta. – Jedyne, co pozostaje ludziom z Sienkiewicza, to pokazać babci (Otolia Anna Siemieniec ma wnuki), że może liczyć na większe veto i wspólnie głosować na kogoś innego. 


Siemieniec twierdzi, że pozostanie jak jest – przynajmniej na chwilę obecną. Odmiennego zdania jest lider mrągowskiej organizacji Niezależni – Samorząd…

Mrągowo: czasy przełomu i współczesne dylematy inwestycyjne

Mrągowo uchodziło niegdyś za miasto rozwojowe. Za dobrych czasów PRL-u mieszkańcy zadecydowali o budowie obiektu Centrum Kultury i Turystyki, a Rada Narodowa brała na ten cel kredyt. Następnie uruchomiono Piknik Country, który rozsławił Mrągowo. Na tej kanwie zapoczątkowano Festiwal Kultury Kresowej oraz Mazurską Noc Kabaretową. Z wiejskiego ośrodka kultury, CKiT przerodził się w prawdziwą kuźnię kadr, ale do czasu.  W GS-ie jedna Panna handlowała pończoszkami z NRD, a jeszcze inna kręciła się przy wojskowych, za co zyskała na znaczeniu jej pozycja społeczna. Pozostało tylko robić karierę. Takich karier uczyniono wiele, bo świat jest za mały, aby o tym nie pamiętać. Historia mrągowskiego PRL-u nie doczekała się solidnych opracowań, a warto bo byłoby o czym poczytać. Jeden obecny radny ponoć tak pił, że znajdowano go potem w kałuży, a to zapisywano w raportach. Ciekawe czemu Mrągowo nie doczekało się solidnej monografii dotyczącej epoki PRL-u?   


Zasłużeni na lewicy  Zasłużonych w zakresi…